روشنا - مباحث استاد رحیم پور
«هویت» همه هویت ها
«هویت» همه هویت ها
( و توطئه‌های «تکرار شونده» در اسناد لانه )
بازخوانی اسناد لانه جاسوسی آمریکا_دانشگاه صنعتی شریف - آبان 1396
ebmed-type
111.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد