روشنا - مباحث استاد رحیم پور
جهان ، تشنه «کدام اسلام» و «کدام روحانیت»؟
جهان ، تشنه «کدام اسلام» و «کدام روحانیت»؟
(دفاع مقدس ، ادامه دارد )
بزرگداشت ۴۰۰۰ روحانی شهید در دفاع مقدس - حوزه علمیه مشهد- ۱۳۹۰
ebmed-type
119.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد