روشنا - مباحث استاد رحیم پور
«قشربندی اجتماعی» و «ضرورت پاسخ گویی به مردم»
«قشربندی اجتماعی» و «ضرورت پاسخ گویی به مردم»
(از «جنگ رسانه ای» تا بن بست نمایی»)
نشست «تحلیل براندازی نرم در افکار عمومی»
ebmed-type
243.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد