روشنا - مباحث استاد رحیم پور
از مذاکره «چالش» تا مذاکره «سازش»
از مذاکره «چالش» تا مذاکره «سازش»
( امام حسن ع : براندازی یا واگذاری ؟)
میلاد امام حسن مجتبی ع _دانشگاه شهید بهشتی _رمضان ۱۳۹۷
ebmed-type
242.7 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد