روشنا - مباحث استاد رحیم پور
اخلاق فرماندهی
روز ارتش جمهوری اسلامی ونیروی زمینی - درجمع دانشجویان افسری وفرماندهی ارتش - دانشکده افسری خاتم -۱۳۹۵
ارتش ایران و الگوسازی برای ارتشهای جهان (اخلاق فرماندهی)
ebmed-type
103.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد