روشنا - مباحث استاد رحیم پور
"جهانی سازی" اردوهای جهادی
"جهانی سازی" اردوهای جهادی
(شیعه علی ع و فاطمه ع ؛ آبادگران جهان)
طلاب خارجی از ۲۲ کشورجهان - اردوی جهادی - شادگان اهواز- نوروز ۱۳۹۴
ebmed-type
251.7 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد