روشنا - مباحث استاد رحیم پور
واقع بینانی که واقعیت را نمی بینند
این قسمت از برنامه روشنا با عنوان واقع بینانی که واقعیت را نمی بینند و با موضوع ( "واقعگرایان تسلیم طلب" یا"واقع سازان تغییرطلب"؟)
ebmed-type
104.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد