عصر
روایتی تأویلی از مفهوم آخرالزمان در دنیای امروز - شیخ عمران حسین
برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث.
ebmed-type
156.1 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد