عصر
سایه سیاه انگلستان بر سر یک امپراطوری - نقش انگلستان در فروپاشی عثمانی و شکل گیری عربستان سعودی - دکتر شاه حسینی (بخش دوم)
برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث.
ebmed-type
248.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد