عصر
هنر مقاومت سیاهان در برابر تبعیض نژادی - هداری بید دیویس ، کندیس انتیک دیویس
برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث.
ebmed-type
268.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد