عصر
لوئیس فراخان رهبر حرکت اسلامی سیاه پوستان آمریکا
برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث.
ebmed-type
208.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد