عصر
اسلام شیعه در ایران، تشیع متفکرانه و مبتنی بر عرفان و اسلامی آخرالزمانی است - الکساندر دوگین
برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث.
ebmed-type
182.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد