عصر
پروژه های ایران هراسی در غرب به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا - دکتر ایزدی
برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث.
ebmed-type
269.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد