عصر
آمریکا نگاهی از درون - ابعاد ناشناخته رویای آمریکایی- کیلپ موپن
برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث.
ebmed-type
239.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد