عصر
با حضور کاترین شاکدام و با موضوع نیاز بشر به حقیقت و تشنگی مردم نسبت به دین
برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث.
ebmed-type
79.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد