عصر
باموضوع همگرایی ایران و روسیه وفرصت های مشترک ایستادگی دربرابرنظام سلطه،باحضور رجب صفراف والکساندرپروخانوف
برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث.
ebmed-type
93.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد