عصر
بازخوانی ساز و کار مهره های جدید سیاست در آمریکا
برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث.
ebmed-type
149.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد