عصر
فراز و نشیب های رابطه ایران و روسیه و با حضور مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو دکتر رجب صفرف
برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث.
ebmed-type
252.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد