عصر
نقش و جایگاه رسانه در تعادل بخشی به جامعه و گسترش عدالت - سیروس برزو و محمد صاحب
برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث.
ebmed-type
114.6 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد