عصر
بررسی وضعیت آمریکا در جامعه جهانی - فواد ایزدی، کوین برت و آرت اولیویه
برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث.
ebmed-type
174.7 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد