وقتی جان کری مجبور شد به خبرنگار ایرانی جواب بدهد
مرتضی غرقی خبرنگار ارشد صدا و سیما در برنامه عصر شبکه افق گفت: حدود 600 نفر خبرنگار در چادر جلوی هتل کوبرگ جمع شده بودند و جان کری می خواست با پاسخگویی به تنها به دو سوال خبرنگاران آمریکایی نشست را خاتمه دهد.
اما فریاد من که داد زدم ایران یک طرف مذاکره است و باید به سوال من پاسخگو باشید فضا را عوض کرد و او مجبور به پاسخگویی شد.
بعد خود خبرنگاران غربی نیز مرا تشویق کردند که خبرنگار غیر آمریکایی هستم که جان کری را مجبور به پاسخ گویی کرده ام.
ebmed-type
Text to Identify
متن امنيتي جديد
33 نظر در انتظار تاييد