شریان
قسمت هفتم
قسمت هفتم مجموعه «شریان» با موضوع توسعه صنعتی در دانش پزشکی و بی توجهی به مسئله پیشگیری نسبت به درمان
ebmed-type
61.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
58 نظر در انتظار تاييد