نبرد برای زندگی
گینه - بخش دوم
بخش دوم مستند «نبرد برای زندگی» با موضوع مشکلات حمل و نقل و تهیه دارو در گینه
ebmed-type
76.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
70 نظر در انتظار تاييد