اواخر می گفت شهید تا خودش نخواهد شهید نمی شود
برادر شهید احمدرضا بیضایی در برنامه جهان آرا شبکه افق با بیان خاطره یکی از آخرین صحبت هایش با این شهید مدافع حرم گفت: نگران نحوه رسیدن خبر شهادتش به خانواده بود، بویژه که به دلیل رعایت مسائل حفاظتی بجز من هیچ یک از اعضای خانواده از حضور او در سوریه مطلع نبودند.
اواخر خیلی مرگ آگاهانه صحبت می کرد، بگونه ای عادی از مرگ صحبت می کرد که گویی هیچ ترسی از آن نداشت، می گفت شهادت شهید دست خود شهید است و تا خودش نخواهد به شهادت نخواهد رسید.
ebmed-type
9.6 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد