امیدوار نگه داشتن برخی داخلی ها به غرب از جمله راه های نفوذ است
مصطفی خوش چشم در برنامه جهان آرا شبکه افق گفت: روی مقامات درجه دومی که در آینده پیشرفت خواهند کرد یا مشاور مقامات درجه اول خواهند شد سرمایه گذاری می کنند تا بتوانند حتی چند درصدی محاسبات و تصمیم گیری ها را عوض کنند.
رفت و آمدهای بسیار برای این افراد فراهم می کنند و آنان را امیدوار نگه می دارند تا ترس شان از نشست و برخواست با غربی ها بریزد و برعکس عادی سازی هم بشود که این خود مقدمه ایجاد نفوذ است.
ebmed-type
10.7 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد