ترامپ با شعارهای بیش از حد افراطی شروع کرد
مصطفی خوش چشم در برنامه جهان آرا شبکه افق گفت: ترامپ با شعارهای بیش از حد افراطی شروع کرد، کاری که سیاست مدار ها معمولا انجام نمی دهند.
او مردان سفید پوست برتری جو را سکوی پرش خود کرد و در مراحل بعدی با تغییر شعارهای خویش اقشار دیگر جامعه از جمله سیاه پوستان ضعیف را جذب کرد.
ebmed-type
6.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد