مرور بر سایر زمانی واقعی مربوط به حادثه پلاسکو
موشن گرافی که سیر زمانی وقایع رخ داده در حادثه آتش سوزی ساختمان تجاری پلاسکو را روایت می کند.
ebmed-type
13.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد