برخورد ما با پدیده فقر مسکن وار است نه علاج کننده
محمد خوش چهره اقتصاد دان در برنامه جهان آرا شبکه افق گفت: هر بار در ایام انتخابات ریاست جمهوری، کاندیداها به نشانه ها و علائم فقر اشاره می کنند و شعار رفع شدن آنها را سر می دهند ولی به سراغ ریشه ها نمی روند لذا حرکتی هم اگر روی می دهد مسکن وار است و مشکل را علاج نمی کنیم.
ebmed-type
8.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد