سهم دیده نشده فقرا در منشور حقوق شهروندی
در این موشن گراف به لزوم برخورداری از حداقل های لازم برای زندگی آبرومند به عنوان حقی تصریح شده از سوی قانون اساسی برای شهروندان ایرانی اشاره شده و سپس چرایی عدم درج موضوع فقر در منشور حقوق شهروندی اخیرا منتشر شده از سوی دولت مورد بررسی قرار می گیرد.
ebmed-type
9.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد