جنگ ارزی مخوف ترین نوع نبرد که آمادگی آنرا نداریم
حسن عباسی در برنامه جهان آرا شبکه افق گفت: جنگ ارزی مخوف ترین نوع جنگ است که کشور ما نیز کمترین آمادگی برای آن ندارد، آمریکایی ها در جنگ ارزی سال 1390 یک روزه چهل درصد از ارزش ریال را از بین بردند.
ebmed-type
7.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد