خیال کردند اینجا هم گرجستان است
در گرجستان، اوکراین، ازبکستان و بسیاری کشورهای دیگر پس از آنکه گزینه مورد حمایت آمریکا در انتخابات شکست خورد با انقلاب رنگی و اردوکشی خیابان حکومت ها را زمین زدند.
سال 88 خیال می کردند ایران هم گرجستان است اما ...
ebmed-type
Text to Identify
متن امنيتي جديد
15 نظر در انتظار تاييد