منشا تحریم های فلج کننده علیه ایران چه بود
تحریم های فلج کننده علیه مردم ایران از کجا نشات گرفتند و نقش وقایع موسوم به فتنه 88، فعالان و عناصر پشت صحنه این رویدادها در ایجاد و تشدید تحریم های یاد شده علیه هم وطنان شان چه بود.
ebmed-type
8.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد