آمریکا تصور می کرد مقهور قدرت آنان شده ایم
سید مصطفی خوش چشم در برنامه جهان آرا شبکه افق گفت: همکاری های یک طرفه و بدون چشم داشت دولت وقت ایران در زمان حمله آمریکا به افغانستان سبب شد آنها تصور کنند که ما مقهور قدرت شان شده ایم.
ebmed-type
10.6 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد