شفافیت ابزار مهم برای مقابله با فساد در هر دستگاه
در چهارمین قسمت از برنامه جهان آرا مطرح شد:
شفافیت یکی از بزرگترین ابزارها برای مقابله با فساد در هر دستگاه و سیستمی است و البته همیشه هستند دست هایی که شیشه های اتاق شفافیت را کدر و تیره می پسندند.
ebmed-type
6.7 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد