لزوم زدن تودهنی به ذخیره های 56 میلیون تومانی انقلاب
وحید جلیلی در دومین قسمت از برنامه جهان آرای شبکه افق با موضوع اشرافیت گرایی کارگزاران گفت: کسی که 56 میلیون تومان حقوق از بیت المال می گیرد و خود را ذخیره انقلاب می داند باید تو دهنی بخورد.
ذخیره های واقعی این انقلاب خانواده های شهدا هستند.
ebmed-type
7.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد