کسانی فریاد می زنند آی دزد که خودشان متهم اند
ده نمکی در نخستین برنامه "جهان آرا" شبکه افق؛
شهر را دارد آب می برد
آنها که خود متهم هستند فریاد می زنند آی دزد
نمی خواهم در همین قسمت اول موتور برنامه شما بخوابد!
ولی اگر ما نگوییم چه کسی باید این حرف ها را بزند؟
"جهان آرا" شنبه تا دوشنبه هر هفته ساعت ۲۲ به صورت زنده از شبکه افق پخش می شود.
ebmed-type
10.1 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
65 نظر در انتظار تاييد