بخشی از خطابه آتشین میرزا کوچک خان جنگلی
بخشی از خطابه آتشین میرزا کوچک خان جنگلی و اعلام تشکیل حکومت هیئت اتحاد اسلام در قسمت سوم سریال کوچک جنگلی.
سریال "کوچک جنگلی" داستان قیام میرزا کوچک خان علیه استبداد رضاخانی و استعمار انگلیسی شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 23 از شبکه افق
تکرار روز بعد ساعت 09:30 و 14:30
ebmed-type
24.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد